Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Không nên phục vụ khách trong tình trạng:
  • 02Nếu khách hàng không muốn mang móng bột làm thế nào để lấy móng bột ra ?
  • 03Được phép làm gì khi người có bằng hành nghề móng tay:
  • 04Dung dịch acrylic mà không được đậy nắp sẽ làm cho:
  • 05Những chỗ nào thường bị keo chảy tràn lên?
  • 06Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
  • 07Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì?
  • 08Chất xúc tác có tác dụng gì?
  • 09Phản ứng của khách hàng lần đầu tiên làm móng giả :
  • 10Không nên dùng dụng cụ nào nếu khách có da chai?
Email      Yahoo      Print