Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trên móng có những đốm trắng có tên gọi là gì?
  • 02Điều nào dưới đây không là vi phạm vào luật của ngành thẩm mỹ:
  • 03Bắp thịt vươn dài xuống cẳng tay trước được gọi là:
  • 04O.S.H.A được viết tắt của:
  • 05Bóng đèn UV (đèn cực tím) làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu là :
  • 06Trước khi đắp móng bột bạn dùng vật gì để làm nhám bề mặt?
  • 07Điều chủ yếu trong những nội dung của bản M.S.D.S là:
  • 08Khi làm móng bột với nước acrylic và bột acrylic, bạn phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
  • 09Thuật ngữ chung dùng để gọi phần da nằm dưới đầu móng là:
  • 10Khách có mang móng giả thì cần dùng hóa chất nào để chùi nước sơn cho khách:
Email      Yahoo      Print