Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Nên dán gì ở mỗi cơ sở ngành thẩm mỹ
  • 02Những chất sau chất nào là chất diệt khuẩn?
  • 03Người không có trách nhiệm trong việc khử trùng dụng cụ là:
  • 04Không nên phục vụ khách trong tình trạng:
  • 05Những đòi hỏi đầu tiên cảu ngành thẩm mỹ khi bạn mở tiệm là:
  • 06Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
  • 07Bạn vô tình cắt phải da khách làm chay máu khi cắt da dư quanh móng, bạn sẽ dùng chất gì để cầm máu?
  • 08Chất xúc tác có tác dụng gì?
  • 09Triệu chứng của bệnh Leuconychia (móng hột gạo) là:
  • 10Giấy vá móng dùng để làm gì?
Email      Yahoo      Print