Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Để làm tốt việc tháo móng acrylic bạn nên:
  • 02Trên đầu móng tip (móng giả) c ó những đốm trắng, gọi là gì?
  • 03Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
  • 04Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì?
  • 05Chất xúc tác có tác dụng gì?
  • 06Triệu chứng của bệnh Leuconychia (móng hột gạo) là:
  • 07Giấy vá móng dùng để làm gì?
  • 08Không nên dùng dụng cụ nào nếu khách có da chai?
  • 09Mỗi lần làm cho khách mà tiết kiệm cây giũa giấy sẽ tạo ra sự phát triển của:
  • 10Để tránh việc khách hàng có phản ứng với một sản phẩm và bạn không bị liên đới trách nhiệm thì bạn phải :
Email      Yahoo      Print