Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trước khi đắp móng bột bạn dùng vật gì để làm nhám bề mặt?
  • 02Khi làm móng bột cho khách phòng làm việc phải :
  • 03Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 04Khi làm móng bột với nước acrylic và bột acrylic, bạn phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
  • 05Thuật ngữ chung dùng để gọi phần da nằm dưới đầu móng là:
  • 06Khách có mang móng giả thì cần dùng hóa chất nào để chùi nước sơn cho khách:
  • 07Trong trường hợp nào thì thợ làm tóc và thợ làm móng không nên phục vụ khách:
  • 08Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 09Dung dịch acrylic có cấu trúc hóa học là:
  • 10Những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với khách mà không thể diệt trùngta sẽ xử lý bằng cách:
Email      Yahoo      Print