Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Mỗi bàn tay có bao nhiêu đốt?
  • 02Dùng cây sủi da trên móng ẩm để:
  • 03Lợi ích của sự xoa bóp tay không gồm điều nào dưới đây?
  • 04Để đánh giá sự thành công của thựo làm móng người ta không xét đến tiêu chuẩn nào?
  • 05Bạn chỉ được phép làm gì với khách hàng có móng bị nấm mốc?
  • 06Khi sử dụng kèm cắt da chết và đồ cắt da đúng cách sẽ:
  • 07Làm mềm da xước quanh móng bằng cách:
  • 08Thợ sửa móng nên vuốt từ đâu khi đánh bóng móng?
  • 09Thời gian làm móng nhanh hơn bao nhiêu phần trăm khi gỡ móng bột bằng cách làm ấm dung môi như aceton lớn hơn 100 độ F
  • 10Hậu quả của việc làm khô nước sơn bằng sức nóng nhân tạo là:
Email      Yahoo      Print