Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Chúng ta phải làm gì nếu chất làm móng bột rắn (khô) quá nhanh?
  • 02Trước khi đắp móng mà chạm tay vào móng thật sẽ gây ra:
  • 03Tiêu diệt cả vi trùng dùng chất nào?
  • 04Da dày nhất nằm ở đâu trên cơ thể?
  • 05Đối với khách hàng nào thì thợ làm móng không nên phục vụ:
  • 06Tĩnh mạch trụ  có tác dụng cung cấp máu cho:
  • 07Môn học về máu là:
  • 08Thợ làm nails nên khuyên các khách hàng có móng gợn và dòn hoặc da tay khô:
  • 09Các lằn ngang không đều ở mặt móng là do tổn thương nhẹ ở móng hoặc do:
  • 10Việc ngăn ngừa bệnh cá nhận liên quan đến vấn đề nào?
Email      Yahoo      Print